Tuloksellinen esimiestyö ja johtaminen

tuloksellinen_esimiestyoVoimavara lähtee annettujen realiteettien, ’reunojen’, tavoitteiden ja toimintaympäristön jäsentämisestä sekä usein myös uudenlaisesta, avusteisesta tarkastelusta. Sama pätee oman itsen jäsentämiseen voima- ja vaivavaroineen. Kartan rakentaminen.
Rakennetulle kartalle sijoitetaan asetetut tavoitteet, ’pelisää’, aikataulutus, yrityskulttuuri. Suoritetaan joukkueanalyysi, katsotaan ne lenkit. Avataan solmuja vahvistamaan reaktio- ja muutosherkkyyttä sekä -nopeutta.

  • yksikön asema, asema yksikössä – kokonaisuuden osana
  • vastuu, tulosvastuu ja yhteisvastuu
  • työnkuva, toimenkuva – kokokuva
  • tilannetaju, rytmitaju – aistiminen
  • reaktioherkkyys, innovatiivisuus
  • kommunikointikyky ja -tapa, ymmärrys

Kohderyhmät

Organisaation johto eri portailla, esimiehet, team-leaderit – tehtävässä jo toimivat tai lähitulevaisuudessa uuteen asemaan siirtyvät

Tavoitteenamme on tukea esimiesten ja muiden johtavassa asemassa toimivien työskentelyä haasteellisissa tilanteissa. Näitä ovat muun muassa muutokset organisaatiossa, työntekijöiden vaihtuminen tai uupumuksen ja väsymyksen kohtaaminen organisaatiossa. Valmennuskeskus Voimavaran rooli tällaisissa tilanteissa on mahdollistaa uusien ajattelumallien ja toimintatapojen löytyminen esimiestyöhön. Totuttujen tapojen muuttaminen on usein vaikeata tai jopa mahdotonta ilman ulkopuolista tukea. Syiden tai syyllisten etsimisen sijaan autamme organisaatiota kohdistamaan energiansa piilevien positiivisten voimavarojen ja uusien, tuloksekkaiden ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen.

Johtaja on usein yksinäinen. Haastavista tilanteista selviytyminen helpottuu, jos on mahdollisuus ulkopuolisen henkilön tuella hahmottaa ja löytää sekä omat että johtamansa organisaation piilevät voimavarat ja onnistumiset. Lähtökohtaisesti kaikki organisaation jäsenet pyrkivät hyvään senhetkisten taitojensa ja kykyjensä rajoissa, vaikka sitä on joskus ympärillä olevien vaikea huomata. Esimiehen viesteillä ja puhetavoilla on olennainen vaikutus organisaation motivaatioon, toimintaan ja tuloksellisuuteen. Esimiehen on tärkeätä tiedostaa nämä tekijät. Asiantuntijan avulla esimiesasemassa toimivan on hyvä tarkastella omia arvojaan, asenteitaan ja motiivejaan sekä rakentaa toimiva ja tuloksellinen vuorovaikutussuhde työyhteisönsä kanssa.