Mikä on ADHD?

ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder) on tarkkaavuuden ja ylivilkkauden häiriö. Henkilöllä voi olla joko pääasiallisesti tarkkaavaisuushäiriö tai ylivilkkaus-impulsiivisuushäiriö tai molemmat yhdessä. Noin 3-5 %:lla koko väestöstä on ADHD -oireyhtymä. Oireyhtymä on hieman yleisempi pojilla kuin tytöillä. Jopa 60 %:lla ADHD -lapsista oireilu jatkuu aikuisikään asti. ADHD -diagnoosi perustuu kansainväliseen ICD10 -tautiluokitukseen.

Mistä ADHD johtuu?
ADHD on neurobiologinen oireyhtymä, joka johtuu aivojen välittäjäaineiden, lähinnä dopamiinin, noradrenaliinin ja serotoniinin toimintahäiriöistä. Oireyhtymä aiheutuu n. 80 %:sesti perinnöllisistä tekijöistä ja n. 20 %:sesti raskauteen ja synnytykseen liittyvistä tekijöistä kuten keskosuudesta, yliaikaisuudesta tai hapenpuutteesta.

ADHD -henkilöllä voi olla pääasiallisesti mm. keskittymis- ja muistivaikeuksia, impulsiivisuutta, levottomuutta, ärtyisyyttä, aloitekyvyttömyyttä. Lisäksi liitännäisoireina voi esiintyä lukuisa joukko muita oireita, mm. elämänhallinnan vaikeuksia, käytöshäiriöitä, sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksia, oppimisvaikeuksia, hahmotushäiriöitä, motoriikan ongelmia, puheen- ja kielenkehityksen ongelmia, univaikeuksia, mielenterveyden ongelmia sekä päihteiden väärinkäyttöä.
Usein ADHD -henkilöllä on vaikeuksia monella elämän osa-alueella. Keskittymisvaikeudet tuottavat ongelmia koulussa ja opiskelussa. Impulsiivisuus saattaa tuottaa ongelmia ihmissuhteissa ja arjenhallinnan asioissa. Toiminnan ohjaukseen liittyvät ongelmat vaikeuttavat usein elämän- ja arjenhallintaan.

Tutkimusten mukaan ADHD -nuori on n. 30 % jäljessä ikäisistään muun muassa sosiaalisissa ja toiminnanohjausta vaativissa taidoissaan.

ADHD -henkilö on parhaimmillaan energinen, luova, innokas ja motivoiva. Hän on usein myös voimakkaasti tunteva ja empaattinen henkilö. Kun ADHD -lapsi ja nuori kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään heikkouksineen ja vahvuuksineen ja hänen kokonaisvaltainen kuntoutuksensa tukee hänen kasvuaan, kasvaa hänestä tasapainoinen, itsensä hyväksyvä aikuinen. ADHD -aikuinen on työssään innovatiivinen, luova ja uudistushaluinen riskienottaja, jonka vahvuudet ovat eduksi monessa ammatissa.